(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)
Mới đây chúng tôi có Sưu tập được 39 câu hỏi trắc nghiệm kế toán - Đh Ngoại Thương. Được các bạn sinh viên chia sẻ trên nhóm học tập cùng nhau phát triển.
Câu 1: Bán buôn trong thương mại là:
 
    Bán hàng với số lượng lớn
    Giao dịch mua bán giữa các DN lớn
    Bán hàng cho DN thương mại hoặc sản xuất để tiếp tục phân phối hoặc tiếp tục chế biến
    Các câu trên đều sai
 
Câu 2: Chi TM mua 1 số công trái với giá 43.000.000, MG 40.000.000, còn 2 năm nữa ĐH, thời hạn đầu tư 5 năm, ls 10%/năm.
 
    N 2283 43.000.000 C 111 43.000.000
    N 2282 45.000.000 C 111 43.000.000 C 3387 2.000.000
    N 2282 43.000.000 C 111 43.000.000
    Tất cả đều sai
 
Câu 3: Việc bán buôn hàng hóa có thể được thực hiện theo phương thức:
 
    Vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán
    Vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán
    Chuyển hàng qua kho
    Bán trực tiếp qua kho
    Tấc cả các trường hợp trên
 
Câu 4: Cty sx nhập kho sản phẩm từ SX, kế toán phản ánh
 
    TK 156 tăng,TK 411 tăng
    TK 155 tăng, TK 154 giảm
    TK 156 tăng,TK 154 giảm
    TK 155 tăng, TK 411 tăng
 
Câu 5: Bán lẻ hàng hóa là:
 
    Bán cho khách hàng với số lượng ít
    Bán cho DN khác với số lượng ít
    Bán cho người tiêu dùng cuối cùng hoặc các đơn vị tiêu dùng nội bộ
    Các câu trên đều sai
 
Câu 6: Vật liệu thừa cuối kỳ trước từ sản xuất để lại phân xưởng sản xuất kỳ này sử dụng để sản xuất sản phẩm,kế toán ghi:
 
    Nợ 621 Có 152(ghi âm)
    Nợ 621 Có 152
    Nợ 152 Có 627
    Nợ 152 Có 154
 
Câu 7: Khi bán buôn hàng hóa không qua kho, doanh thu bán hàng được ghi nhận khi:
 
    Hàng hóa được xuất khỏi kho của người bán
    Hàng hóa được người mua kiểm nhận, nhập kho
    Hàng hóa được người mua kiểm nhận, chấp nhận thanh toán hoặc đã thanh toán
    Các câu trên đều sai
 
Câu 8: Góp vốn liên doanh bằng TGNH ngoại tệ, nếu tỷ giá xuất ngoại tệ nhỏ hơn tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch.
 
    TK 222 tăng, TK 1122 giảm, TK 515 giảm, TK 007 giảm.
    TK 222 tăng, TK 1122 giảm, TK 635 giảm, TK 007 tăng.
    TK 222 tăng, TK 1122 giảm, TK 515 giảm, TK 007 giảm.
    TK 222 tăng, TK 1122 giảm, TK 635 giảm, TK 007 tăng.
    Tất cả đều sai
 
Câu 9: Trong trường hợp bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán, doanh thu bán hàng được ghi nhận là:
 
    Tổng giá thanh toán của lượng hàng đã trao đổi
    Tổng số tiền DN thương mại phải trả người bán
    Tổng số tiền DN thương mại phải thu của người mua
    Tổng số hoa hồng được hưởng trong nghiệp vụ này
 
Câu 10: Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ để sản xuất hai loại sản phẩm A và B là 120tr đượcc phân bổ theo tiêu thức số lượng SP,Biết rằng SPA hoàn thành 1000SP,SPB hoàn thành 500SP.chi phí NVL trực tiếp phân bổ cho SPA là:
 
    40tr
    50tr
    80tr
    70tr
 
Câu 11: Khi bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán, các chỉ tiêu sau được kế toán DN thương mại ghi nhận:
 
    Giá vốn hàng bán của lượng hàng hóa trao đổi
    Các chi phí liên quan đến nghiệp vụ
    Hoa hồng được hưởng
    a và c
    b và c
 
Câu 12: Doanh nghiệp trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất,kế toán ghi
 
    Nợ 622/ Có 335
    Nợ 622/ Có 334
    Nợ 334/ Có 335
    Nợ 335 /Có 334
 
Câu 13: Chiêc khấu thương mại chấp nhận cho người mua được kế toán ghi:
 
    Nợ TK Chiếc khấu thương mại (521)
    Có TK Chiếc khấu thương mại (521)
    Nợ TK Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (511)
    Các câu trên đều sai
 
Câu 14: Doanh nghiệp đã trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất SP nay thực tế phát sinh,ghi
 
    Nợ 622/Có 335
    Nợ 335/ Có 622
    Nợ 334/ Có 335
    Nợ 335/ Có 334
 
Câu 15: Chi phí thu mua của lượng hàng hóa tồn kho cuối kì được tính vào:
 
    Giá trị hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán
    Chi phí trong Báo cáo kết quả kinh doanh
    Cả hai báo cáo trên
    Các câu trên đều sai
 
Câu 16: Giá trị phế liệu thu hồi ước tính thu hồi từ sản xuất nhập kho,ghi
 
    Nợ 152/ Có 627
    Nợ 152/ Có 154
    Nợ 152/ Có 632
    Nợ 152/ Có 811
 
Câu 17: Chi phí giao dịch trong trường hợp bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán được tính vào:
 
    Chi phí bán hàng
    Chi phí quản lí doanh nghiệp
    Chi phí tài chính
    Trừ vào hoa hồng được hưởng trong nghiệp vụ
 
Câu 18: Tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp sản xuất
 
    Nợ 622
    Nợ 627
    Nợ 334
    Nợ 431
 
Câu 19: Chi phí vận chuyển hàng hóa chi hộ người mua được tính vào:
 
    Chi phí bán hàng
    Chi phí quản lí doanh nghiệp
    Chi phí tài chính
    Giá vốn hàng bán
    Các câu trên đều sai
 
Câu 20: Khi hàng hóa A được trao đổi để lấy hàng hóa B cùng một giá trị (biết A khác B) thì việc trao đổi này được coi là:
 
    Một giao dịch tạo ra doanh thu
    Một giao dịch không tạo ra doanh thu
    Một giao dịch tạo ra thu nhập khác
    Không câu nào đúng
 
Câu 21: Phí thu mua phân bổ cho lượng hàng đã tiêu thụ được tính vào:
 
    Giá vốn hàng bán
    Chi phí bán hàng
    Chi phí quản lí doanh nghiệp
    Các câu trên đều sai
 
Câu 22: Cuối kỳ,khi tính được giá thành thực tế thành phẩm nhập kho,kế toán ghi:
 
    Nợ 155/ Có 154
    Nợ 632/ Có 154
    Nợ 632/ Có 631
    Cả câu a và b đều đúng.
 
Câu 23: Giá trị bao bì đi kèm tính giá riêng được kế toán hạch toán vào:
 
    Giá vốn hàng bán
    Doanh thu bán hàng
    Chi phí tài chính
    Các câu trên đều sai
 
Câu 24: Tại Cty TNHH Đại Đồng Tiến,trong kỳ có phát sinh doanh thu bán hàng,kế toán hạch toán vào:
 
    TÀI KHOẢN 5111
    TÀI KHOẢN 5112
    TÀI KHOẢN 5113
    TÀI KHOẢN 5114
 
Câu 25: Thuế nhập khẩu được doanh nghiệp thương mại hạch toán vào:
 
    Giá thực tế của hàng hóa nhập khẩu
    Giá vốn hàng bán
    Chi phí quản lí doanh nghiệp
    Các câu trên đều sai
 
Câu 26: Tại Cty thương mại du lịch & vận tải,khi có phát sinh doanh thu,kế toán hạch toán vào:
 
    Tài khoản 5111
    Tài khoản 5112
    5113
    Tất cả đều đúng
 
Câu 27: Các khoản chi phí phải trả phục vụ cho việc thanh toán hợp đồng nhập khẩu được tính vào:
 
    Giá vốn hàng bán
    Giá thực tế của hàng nhập khẩu
    Chi phí tài chính
    Chi phí quản lí doanh nghiệp
 
Câu 28: Hoa hồng được hưởng do bán hàng nhận ký gửi,kế toán đại lý ghi
 
    Tài khoản 511
    Tài khoản 711
    Tài khoản 3387
    Tài khoản 515
 
Câu 29: Lãi tiền vay dùng để kí quỹ mở L/C  được doanh nghiệp hạch toán vào:
 
    Giá vốn hàng bán
    Chi phí tài chính
    Giá thực tế của hàng nhập khẩu
    Chi phí thu mua của hàng nhập khẩu
 
Câu 30: Tại cty cổ phần á châu,mua trái phiếu có kỳ hạn 02 năm. Kế toán ghi nhận tiền lãi nhận trước vào:
 
    Tài khoản 511
    Tài khoản 711
    Tài khoản 3387
    Tài khoản 515
 
Câu 31: Chênh lệch tỉ giá ngoại tệ khi thanh toán tiền hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu được hạch toán vào:
 
    Chi phí tài chính
    Doanh thu hoạt động tài chính
    Chi phí quản lí doanh nghiệp
    a hoặc b
 
Câu 32: Các chi phí liên quan đến việc bán,thanh lý BĐS đầu tư sẽ được ghi nhận vào:
 
    Tài khoản 811
    Tài khoản 632
    Tài khoản 642
    Tài khoản 635
 
Câu 33: Trong hợp đồng nhập khẩu theo giá CIF, thời điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người nhập khẩu là thời điểm:
 
    Hàng hóa xuất khỏi kho của người xuất khẩu
    Hàng hóa được giao qua lan can tàu tại cảng gủi hàng
    Hàng hóa cập cảng người nhập khẩu
    Hàng hóa được người nhập khẩu kiểm nhận, nhập kho
 
Câu 34: Vì một nguyên nhân khách quan,hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê BĐS đầu tư không được tiếp tục thực hiện,kế toán hạch toán số tiền phải trả lại cho khách hàng vào:
 
    Nợ 811
    Nợ 3387
    Nợ 531
    Nợ 3387/Nợ 531
 
Câu 35: Khi nhập khẩu hàng theo hợp đồng FOB, giá tính thuế nhập khẩu là giá:
 
    Giá FOB
    Giá FOB cộng thêm chi phí bảo hiểm hàng hóa
    Giá CIF
    Không phải các loại giá trên
 
Câu 36: Chiết khấu thương mại đối với người bán là một khoản
 
    Giảm giá vốn hàng bán
    Chi phí bán hàng
    Chi phí khác
    Giảm doanh thu
 
Câu 37: Nếu nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng FOB, doanh nghiệp nhập khẩu phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản:
 
    Chi phí bảo hiểm hàng hóa
    Chi phí vận chuyển hàng hóa quốc tế
    CHi phí thông quan nhập khẩu
    Chi phí bốc dỡ hàng tại cảng đến và chi phí vận chuyển từ cảng đến tới các điểm khác
    Tấc cả các khoản chi phí trên
 
Câu 38: Doanh nghiệp bán hàng trả chậm,lãi trả chậm được hưởng hạch toán vào
 
    Doanh thu chưa thực hiện
    Doanh thu hoạt động tài chính
    Doanh thu khác
    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
Câu 39: Khi xuất hàng hóa theo hợp đồng FOB, DN xuất khẩu phải chịu các rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến thời điểm:
 
    Hàng hóa được xếp dọc mạn tàu tại cảng đi
    Hàng hóa được xếp qua lan can tàu tại cảng đi
    Hàng hóa được thông quan nhập khẩu
    Hàng hóa nhập cảng đến

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

Kính gửi toàn thể quý doanh nghiệp gói dịch vụ bổ sung ngành nghề, kinh doanh lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội của năm 2022.