(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)
Bộ Đề thi thử 40 câu hỏi trắc nghiệm kế toán - NEU được một bạn sinh viên trường đại học kinh tế quốc dân chia sẻ trên facebook mình có sưu tập được. Các bạn có thể dựa vào đây để có hướng ôn tập cho mình cho kỳ thi sắp tới.
Câu 1: Những chi phí nào sau đây không được ghi nhận là khoản giảm doanh thu ?
 
    Thuế XK
    Thuế TTĐB
    Thuế GTGT khấu trừ
    Giảm giá hàng bán
 
Câu 2: Trường hợp thuê ngoài bảo hành công trình, chi phí bảo hành luôn được phản ánh trực tiếp vào bên Nợ Chi phí bán hàng (6415).
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 3: Doanh nghiệp thu nợ khách hàng bằng tiền mặt,tổng số nợ phải thu là 55tr,nhưng doanh nghiệp cho khách hàng hưởng chiết khấu thanh toán là 3%/tổng nợ.kế toán lập định khoản:
 
    NỢ 111:53.35tr,NỢ 521:1.65tr/CÓ 131:55tr
    NỢ 111:53.35tr,NỢ 635:1.65tr/CÓ 131:55tr
    NỢ 111:53.35tr,NỢ 811:1.65tr/CÓ 131:55tr
    NỢ 111:53.35tr,NỢ 515:1.65tr/CÓ 131:55tr
 
Câu 4: Khi xuất kho nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng cho bảo hành công trình (trong trường hợp đơn vị tự thực hiện công tác bảo hành) được ghi Nợ TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621).
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 5: Nhận được tiền mặt do đại lý giao về khoản bán hàng bao gồm 3000sp,giá chưa thuế 50.000/sp.GTGT 10%.doanh nghiệp đã trừ cho đại lý hoa hồng bán hàng 3%/giá chưa thuế.kế toán ghi:
 
    NỢ 111:160.5tr,NỢ 641: 4.5tr/CÓ 511:150tr,CÓ 3331:15tr
    NỢ 111:160.5/CÓ 511:150tr,CÓ 3331:15t
    NỢ 111:160.5tr,NỢ 635: 4.5tr/CÓ 511:150tr,CÓ 3331:15tr
    NỢ 111:160.5tr,NỢ 811: 4.5tr/CÓ 511:150tr,CÓ 3331:15tr
 
Câu 6: Khi xuất kho nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng cho bảo hành công trình (trong trường hợp đơn vị tự thực hiện công tác bảo hành) được ghi Nợ TK Chi phí bảo hành xây lắp (1544).
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 7: Đại lý bán đúng giá,hoa hồng được hưởng hạch toán vào:
 
    515
    711
    511
    641
 
Câu 8: Đơn vị xây lắp có thể tiến hành trích trước các khoản chi phí bảo hành công trình.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 9: Doanh nghiệp nhận gia công được ghi nhận là:
 
    Toàn bộ giá trị vật tư hàng hóa gia công
    Toàn bộ phí gia công
    Là giá trị vật tư hàng hóa theo giá thị trường tại thơi điểm gia công
    Là hàng hóa tương tự theo giá thị trường trừ giá trị SP thô nhận gia công
 
Câu 10: Chi phí bảo hành công trình xây lắp có thể được phân bổ cho nhiều ký kế toán khác nhau.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 11: Khoản hoàn nhập do lập chi phí dự phòng sản phẩm đối với doanh nghiệp xây lắp hạch toán vào
 
    Có 641
    Có 642
    Có 515
    Có 711
 
Câu 12: Các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp chỉ hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thương xuyên.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 13: Khi nhận hàng ký gửi căn cứ giá trị ghi trong hợp đồng
 
    Nợ 156/Có 641
    Nợ 156/Có 3387
    Nợ 156/Có 131
    Nợ 003
 
Câu 14: Các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp xây lắp được hạch toán vào chi phí nhân công trực tiếp.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 15: Phản ánh thuế Xk,TTĐB phải nộp,kế toán hạch toán:
 
    NỢ 511/CÓ 3332,3333
    NỢ 711/CÓ 3332,3333
    NỢ 3332,3333/CÓ 642
    NỢ 641/CÓ 3332,3333
 
Câu 16: Tiền ăn ca phải trả công nhân trực tiếp xây lắp được hạch toán vào chi phí sản xuất chung.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 17: Nhận tiền của khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê BĐS đầu tư cho nhiều kỳ,doanh nghiệp tiến hành phân bổ kỳ đầu tiên,GTGT khấu trừ :
 
    NỢ 111,112/CÓ 3387,3331 NỢ 3387/CÓ 5113
    NỢ 111,112/CÓ 3387,333 NỢ 3387/ CÓ 5117
    NỢ 111,112/CÓ 3387,3331 NỢ 3387/CÓ 5112
    NỢ 111,112/CÓ 3387,3331 NỢ 3387/CÓ 515
 
Câu 18: Các khoản trích theo lương của công nhân sử dụng máy thi công được hạch toán vào chi phí sản xuất chung.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 19:Nhận tiền của khách hàng về cho thuê BĐS đầu tư theo từng kỳ,GTGT khấu trừ :
 
    NỢ 111,112/CÓ 3387,3331 NỢ 3331,3387/CÓ 5117
    NỢ 111,112/CÓ 5117,3331
    NỢ 131/CÓ 5117,3331 NỢ 111/CÓ 131
    NỢ 111,112/CÓ 3387,3331 NỢ 3387/CÓ 515 
 
Câu 20: Các khoản trích theo lương của công nhân sử dụng máy thi công được hạch toán vào chi phí sử dụng máy thi công.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 21: Chi phí có liên quan đến cho thuê BĐS đầu tư ghi nhận vào:
 
    632
    641
    642
    811
 
Câu 22: Viêc hạch toán chi phí sử dụng máy thi công tùy thuộc vào hình thức sử dụng máy thi công của doanh nghiệp.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 23: Xuất 1000Sp gửi đại lý,giá xuất kho 100.000đ/sp.Giá bán chưa thuế qui định cho đại lý 150.000đ/sp.thuế GTGT 10%.hoa hồng cho đại lý 5%/giá chưa thuế,kế toán ghi:
 
    NỢ 632:100tr/CÓ 155:100tr NỢ 111:157.5tr/NỢ 641: 7.5tr/CÓ 511:150tr,CÓ 3331:15tr
    NỢ 157:100tr/CÓ 155:100tr NỢ 111:157.5tr/NỢ 641: 7.5tr/CÓ 511:150tr,CÓ 3331:15tr
    NỢ 157:100tr/CÓ 155:100tr
    Nợ 632:100tr/CÓ 155:100tr
 
Câu 24: Trường hợp doanh nghiệp có tổ chức bộ máy thi công riêng thì kế toán phải tính giá thành ca máy và phân bổ giá trị đội máy thi công phục vụ cho từng công trình.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 25: Doanh nghiệp xuất 1000Sp giá xuất kho 500.000đ/Sp,giá bán 700.000đ/Sp.Góp vốn liên doanh.Sãn phẩm này được hội đồng liên doanh định giá là 450.000đ/sp,kế toán hạch toán:
 
    NỢ 222:700tr/CÓ 155:700tr
    NỢ 222:500tr/CÓ 155:500tr
    NỢ 222:450tr,NỢ 811:250tr/CÓ 155:700tr
    NỢ 222:450tr,NỢ 811:50tr/CÓ 155:500tr
 
Câu 26: Doanh nghiệp xây lắp chỉ sử dụng TK Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (337) trong trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 27: Doanh nghiệp là đại lý chi tiền mặt trả cho cty tiền bán hộ SP.sau khi trừ đi hòa hồng được hưởng,kế toán ghi:
 
    NỢ 3388/CÓ 511,CÓ 111
    NỢ 641/CÓ 511,CÓ 3331,CÓ 111
    NỢ 3388/CÓ 641,CÓ 111
    NỢ 3388/CÓ 111
 
Câu 28: Doanh nghiệp xây lắp không sử dụng TK Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (337) trong trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện được khách hàng xác nhận.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 29: Kiểm kê thành phẩm phát hiện thiếu,kế toán phản ánh:
 
    NỢ 411/CÓ 155
    NỢ 1381/CÓ 155
    NỢ 511/CÓ 155
    NỢ 1381/CÓ 632
 
Câu 30: Căn cứ để ghi vào bên Nợ TK Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (337) là hóa đơn do nhà thầu lập.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 31: Cuối niên độ kế toán ,doanh nghiệp có số dư đầu kỳ 159:20tr.Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc 10tr.kế toán lập bút toán liên quan đến dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
 
    NỢ 632:10tr/CÓ 159:10tr
    NỢ 159:10tr/CÓ 632:10tr
    NỢ 632: 20tr/CÓ 159: 20t
    NỢ 159: 20tr/CÓ 632:20tr
 
Câu 32: Căn cứ để ghi vào bên Có TK Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng (337) là hóa đơn được lập trên cơ sở tiến độ thanh toán theo kế hoạch đã được quy định trong hợp đồng.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 33: Thu tiền vi phạm hợp đồng của khách hàng bằng cách cấn trừ vào khoản ký cược,ký quỹ ngắn hạn là:2.000.000đ,kế toán hạch toán:
 
    NỢ 338:2.000.000/CÓ 711:2.000.000
    NỢ 338:2.000.000/CÓ 511:2.000.000
    NỢ 144:2.000.000/CÓ 515:2.000.000
    NỢ 144:2.000.000/CÓ 711:2.000.000
 
Câu 34: Chi phí bảo hành công trình phát sinh do DN tự làm được ghi nhận trên các TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621), Chi phí nhân công trực tiếp (622) và Chi phí sản xuất chung (627).
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 35: Khoản nợ khó đòi xóa sổ nay đòi được,kế toán ghi nhận:
 
    511
    515
    711
    642
 
Câu 36: Chi phí bán hàng trong DN xây lắp được tập hợp trực tiếp cho từng công trình.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 37: Bán TSCĐ thu bằng TGNH, giá chưa thuế 40tr, thuế GTGT 10%:
 
    NỢ 112:44tr/CÓ 711:40tr,CÓ 3331:4tr
    NỢ 112:44tr/CÓ 511:40tr,CÓ 3331:4tr
    NỢ 112:44tr/CÓ 515:40tr,CÓ 3331:4tr
    3 câu đều đúng
 
Câu 38: Kế toán cần phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp cho sản phẩm xây lắp hoàn thành trong kì theo tiêu thức thích hợp.
 
    Đúng
    Sai
 
Câu 39: Doanh nghiệp nhận khoản bồi thường từ cty bảo hiểm là 100tr. Về khoản bảo hiểm hỏa hoạn bằng TGNH,kế toán ghi:
 
    NỢ 112:100tr/CÓ 711:100tr
    NỢ 112:100tr/CÓ 511:100tr
    NỢ 112:100tr/CÓ 515:100tr
    Cả 3 câu đều sai.
 
Câu 40: Nếu công trình chưa hoàn thành, toàn bộ khối lượng xây lắp trong kì được xác định là sản phẩm dở dang.
 
    Đúng
    Sai
 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

Kính gửi toàn thể quý doanh nghiệp gói dịch vụ bổ sung ngành nghề, kinh doanh lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội của năm 2022.