(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)




40 câu hỏi trắc nghiệm kế toán - Đại học KTQD được các bạn sinh viên chia sẻ được chúng tôi tập hợp, chọn lọc cho các bạn tham khảo, luyện tập cho các kỳ thi sắp tới
Câu 1: Đối tượng phục vụ chủ yếu của kế toán quản trị là:
 
    Các chủ nợ.
    Người điều hành tổ chức đơn vị.
    Các khách hàng của công ty.
    Các cơ quan nhà nước.
 
Câu 2: Phí ủy thác nhập khẩu phải trả cho bên nhận ủy thác được ghi vào:
 
    Chi phí bán hàng
    Chi phí quản lí doanh nghiệp
    Chi phí khác
    Giá trị hàng hóa nhập khẩu
 
Câu 3: Tổng chi phí nếu được phân loại theo:
 
    Chức năng hoạt động của chi phí, gồm có: định phí và biến phí.
    Cách ứng xử của chi phí, gồm có: chi phí trong sản xuất và chi phí ngoài sản xuất.
    Cả câu a và b đều sai.
    Cả câu a và b đều đúng.
 
Câu 4: Nếu hợp đồng quy định các chi phí liên quan đến hàng nhập khẩu do bên nhận ủy thác chịu thì chi phí này bên nhận ủy thác sẽ ghi:
 
    Tăng giá vốn hàng bán
    Giảm doanh thu hoa hồng ủy thác
    Tăng chi phí bán hàng
    Tăng chi phí khác
 
Câu 5: Biến phí hoạt động có tính chất sau:
 
    Thay đổi theo mức độ hoạt động.
    Không thay đổi theo mức độ hoạt động.
    Cả câu a và b đều đúng.
    Cả câu a và b đều sai.
 
Câu 6: Các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất trong doanh nghiệp xấy lắp đươc hạch toán vào:
 
    Chi phí nhận công trực tiếp
    Chi phí sản xuất chung
    Chi phí quản lí doanh nghiệp
    Chi phí sử dụng máy thi công
 
Câu 7: Trong dự toán chi phí sản xuất chung có loại trừ chi phí khấu hao, nguyên nhân:
 
    Khấu hao không phải là chi phí trong sản xuất.
    Khấu hao không phải là chi phí bằng tiền nên cần loại ra để dự toán tiền.Các câu trên đều sai.
    Các câu trên đều sai.
    Các câu trên đều đúng.
 
Câu 8: Khi việc bảo hành công trình xây lắp hoàn thành, toàn bộ chi phí bảo hành sẽ được hạch toán vào:
 
    Giá thành thực tế của công trình
    Giá vốn hàng bán
    Chi phí quản lí doanh nghiệp
    Các câu trên đều sai
 
Câu 9: Cách phân loại chi phí nào rất quan trọng trong kế toán quản trị:
 
    Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động.
    Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí.
    Phân loại chi phí trong sản xuất và ngoài sản xuất.
    Cả 3 câu trên đều đúng.
 
Câu 10: Khi nhận bản giao khối lượng xây lắp của nhà thầu phụ và được chủ thầu đầu tư nghiệm thu, kế toán hạch toán giá trị khối lượng xây lắp theo hóa đơn của nhà thầu phụ vào:
 
    Chi phí sản xuất chung của công trình
    Chi phí quản lí doanh nghiệp phân bổ cho công trình
    Giá vốn hàng bán của công trình đã bàn giao
    Các câu trên đều sai
 
Câu 11: Kế toán quản trị áp dụng cho các nhóm tổ chức nào:
 
    Tổ chức kinh doanh.
    Tổ chức nhân đạo.
    Tổ chức chính quyền nhà nước.
    Tất cả các câu trên đều đúng.
 
Câu 12: Khi thanh toán bổ sung cho các đối tượng nhận khoán nội bộ (trong trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng), kế toán ghi:
 
    Nợ TK Tạm ứng chi phí giao khoán xây lắp nội bộ (1413)
    Có TK Tạm ứng chi phí giao khoán xây lắp nội bộ (1413)
    Có TK Phải thu khách hàng (131)
    Nợ TK Phải thu khách hàng (131)
 
Câu 13: Tỷ lệ số dư đãm phí:
 
    Số tương đối giữa số dư đãm phí và doanh thu.
    Phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí.
    Số tương đối giữa doanh thu và định phí.
    Cả 3 câu trên đều sai.
 
Câu 14: Khi thanh toán bổ sung cho các đối tượng nhận khoán nội bộ (trong trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng), kế toán ghi:
 
    Nợ TK phải thu giá trị xây lắp giao khoán nội bộ (1362)
    Có TK phải thu giá trị xây lắp giao khoán nội bộ (1362)
    Có TK Phải thu khách hàng (131)
    Nợ TK Phải thu khách hàng (131)
 
Câu 15: Đặc điểm thông tin của kế toán quản trị phải:
 
    Hướng về tương lai.
    Tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
    Mang tính khách quan và chính xác gần như tuyệt đối.
    Tất cả các câu trên đều đúng.
 
Câu 16: Nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho máy thi công (trong trường hợp không có đội máy thi công riêng) sẽ được hạch toán vào:
 
    Chi phí máy thi công
    Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
    Chi phí sản xuất chung
    Các câu trên đều sai
 
Câu 17: Điểm hòa vốn mà điểm mà tại đó:
 
    Doanh thu bù đắp được số dư đảm phí.
    Doanh thu bù đắp đủ chi phí.
    Doanh thu bù đắp được biến phí.
    Doanh thu bù đắp được định phí.
 
Câu 18: Nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho máy thi công (trong trường hợp có đội máy thi công riêng) sẽ được hạch toán vào:
 
    Chi phí máy thi công
    Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
    Chi phí sản xuất chung
    Các câu trên đều sai
 
Câu 19: Dự toán tổng thể của một doanh nghiệp được xây dựng bắt đầu từ:
 
    Dự toán sản xuất.
    Dự toán tồn kho.
    Dự toán tiêu thụ.
    Dự toán tiền mặt.
 
Câu 20: Các khoản trích theo lương tính trên tiên lương của công nhân điều khiển máy thi công được hạch toán vào:
 
    Chi phí sử dụng máy thi công
    Chi phí nhân công trực tiếp
    Chi phí sản xuất chung
    Các câu trên đều sai
 
Câu 21: Xét các trường hợp đầu tư sau : I. A đầu tư vào B với 25% quyền biểu quyết => B là Cty liên kết với A. II. A đầu tư vào B với 55% quyền biểu quyết, B đầu tư vào C với 22% quyền biểu quyết => B là Cty con của A, C là Cty liên kết gián tiếp với A. III. A đầu tư vào E với 80% quyền biểu quyết, E đầu tư vào F với 16% quyền biểu quyết => E là Cty con của A, F không là Cty liên kết với A (nếu không có thỏa thuận khác). IV. A đầu tư vào G với 40% quyền biểu quyết, G đầu tư vào H với 30% quyền biểu quyết => G, H là Cty liên kết với A (nếu không có thỏa thuận khác).
 
    Cả 4 câu đúng
    I & II đúng, III & IV sai
    IV sai, 3 câu còn lại đúng.
    IV đúng.
 
Câu 22: Trong trường hợp đơn vị xây lắp tự tiến hành bảo hành công trình, toàn bộ giá trị vật liệu dùng trực tiếp cho việc khắc phục các thiệt hại sẽ được hạch toán vào:
 
    Nợ TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621)
    Nợ TK Chi phí bảo hành xây lắp (1544)
    Nợ TK Chi phí bán hàng (6415)
    Nợ TK Chi phí quản lí doanh nghiệp (642)
 
Câu 23: Trình bày thông tin trên BCTC.
 
    Vốn đầu tư vào Cty con được trình bày trên BCTC riêng của Cty mẹ theo phương pháp giá gốc.
    Vốn đầu tư vào Cty liên kết được trình bày trên BCTC riêng của Cty A lẫn BCTC hợp nhất của Cty A.
    Theo chuẩn mực kế toán tất cả thông tin chỉ cần trình bày trên BCTC riêng của Cty mẹ là đủ
    a & b đúng, c sai.
 
Câu 24: Nếu đơn vị xây lắp tự tiến hành bảo hành công trình, tiền lương của công nhân trực tiếp thực hiện bảo hành sẽ được ghi:
 
    Nợ TK Chi phí nhân công trực tiếp (622)
    Nợ TK Chi phí bảo hành xây lắp (1544)
    Nợ TK Chi phí quản li doanh nghiệp
    Nợ TK Chi phí bán hàng (6415)
 
Câu 25: Để được tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của Cty X, Cty A đã chi tiền mặt mua cổ phiếu Cty X mệnh giá 50¬Trđ với giá thỏa thuận 51Trđ, chi phí hoa hồng trả cho người môi giới bằng tiền mặt 500.000đ. Định khoản nghiệp vụ trên:
 
    N 121 51.500.000 (51Tr + 0.5Tr) C 111 51.500.000
    N 223 51.500.000 (51Tr + 0.5Tr) C 111 51.500.000
    N 121 50.500.000 (50Tr + 0.5Tr) C 111 50.500.000
    N 223 50.500.000 (50Tr + 0.5Tr) C 111 50.500.000
 
Câu 26: Nếu đơn vị xây lắp thuê các doanh nghiệp khác tiến hành bảo hành công trình, toàn bộ tiền lương bảo hành phải trả được ghi:
 
    Nợ TK Chi phí tài chính (635)
    Nợ TK Chi phí bảo hành xây lắp (1544)
    Nợ TK Chi phí quản li doanh nghiệp
    Nợ TK Chi phí bán hàng (6415)
 
Câu 27: Chi tiền mặt mua một số công trái với giá 24Tr còn 3 năm nữa đáo hạn công trái (MG=20Tr, thời hạn đầu tư 5 năm, lãi suất 10%/ năm; lãnh lãi 1 lần khi đáo hạn)
 
    N 2282 24.000.000 C 111 24.000.000
    N 2282 20.000.000 N 635 4.000.000 C 111 24.000.000
    N 111 30.000.000 (20.000.000x110%x5) C 515 6.000.000 (20.000.000x10%x3) C 228 24.000.000
    Cả 3 câu đều sai
 
Câu 28: Tiền ăn ca phải trả công nhân trực tiếp xây lắp được hạch toán vào:
 
    Chi phí nhân công trực tiếp
    Chi phí sản xuất chung
    Chi phí quản lí doanh nghiệp
    Chi phí khác
 
Câu 29: Chọn câu phát biểu đúng
 
    Chiết khấu trái phiếu (CKTrP) làm giảm mệnh giá trái phiếu, phụ trội trái phiếu (PTTP) làm tăng mệnh giá trái phiếu.
    CKTrP, PTTP thuộc loại TK điều chỉnh giảm nên có kết cấu ngược lại TK được điều chỉnh.
    CKTrP, PTTP thuộc loại TK điều chỉnh tăng nên có kết cấu trùng TK được điều chỉnh .
    Cả 3 câu đều sai.
 
Câu 30: Doanh nghiệp xây lắp hạch toán hàng tồn kho theo:
 
    Phương pháp kiểm kê định kỳ
    Phương pháp kê khai thương xuyên
    a hoặc b
    a và b
 
Câu 31: Ngày 1/2 DNSX M xuất bán trực tiếp tại kho chưa thu tiền khách hàng Y gồm 100spA + 200spB. Giá bán chưa thuế 200ngđ /spA, 180ngđ/spB (VAT 10%). Giá xuất kho: 150ngđ/spA, 120ngđ/spB. DN M tính thuế theo pp khấu trừ thuế.
 
    N 131 56.000 C 155 39.000 C 511 17.000
    N 131 61.600 C 155 39.000 C 33311 5.600 C 421 17.000
    N 131 61.600 C 511 56.000 C 33311 5.600 N 632 39.000 C 155 39.000
    N 131 61.600 C 511 56.000 C 33311 5.600 N 632 39.000 C 156 39.000
 
Câu 32: Các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, và KPCĐ của nhân sủ dụng máy thi công được hạch toán vào:
 
    Chi phí nhân công trực tiếp
    Chi phí sản xuất chung
    Chi phí sử dụng máy thi công
    Chi phí quản lí doanh nghiệp
 
Câu 33: Chọn câu phát biểu sai
 
    Hàng nhận bán ký gửi không thuộc quyền sở hữu của đại lý nên ĐL không theo dõi bằng TK 156 mà sử dụng TK 003.
    Trong kế toán doanh thu theo phương thức trao đổi hàng. Nếu không có chênh lệch thu chi thì có nghĩa đây là phương thức trao đổi tương tự ngang giá.
    Đối với ĐL nhận bán hàng, toàn bộ giá trị hàng bán hộ không phải là tất cả doanh thu của mình nên không ghi nhận doanh thu mà đó là khoản phải trả lại chủ hàng.
    CKTT khâu bán đối với DN là CPTC.
 
Câu 34: Tiền ăn ca phải trả công nhân sử dụng máy thi công được hạch toán vào:
 
    Chi phí nhân công trực tiếp
    Chi phí sử dụng máy thi công
    Chi phí sản xuất chung
    Chi phí quản lí doanh nghiệp
    Chi phí khác
 
Câu 35: Cty A (SXSP) bán theo phương thức trao đổi thành phẩm M nhận lại VL X. Cho biết trên HĐ GTGT của người mua phát hành giá chưa thuế 10tr, VAT 5% => DT bán hàng TP M là bao nhiêu biết Cty sẽ thu thêm 0,5tr; VAT của thành phẩm là 10%. DN tính thuế theo pp khấu trừ.
 
    (10+0,5) – (10% - 5%)x10 = 10tr
    10x105% + 0,5) / 110% = 10tr
    10x105% + 0,5x110% = 11,05tr
    a & b đúng, c sai.
 
Câu 36: Trương hợp máy thi công thuê ngoài thì chi phí thuê máy thi công được hạch toán vào:
 
    Chi phí sản xuất chung
    Chi phí sử dụng máy thi công
    Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
    Chi phí khác
 
Câu 37: Chi tiền gửi NH 88.000.000 mua lại 100 kỳ phiếu MG 1.000.000 kỳ hạn 2 năm, ls 8%/năm, lãnh lãi 1 lần ngay khi mua (còn 15 tháng nữa đáo hạn). Chi tiền tạm ứng thanh toán cho người môi giới 1.000.000. Định khoản:
 
    N 2282 99.000.000 C 3387 10.000.000 C 112 88.000.000 C 141 1.000.000 N 3387 666.667 (10tr: 15) C 515 666.667
    N 2282 98.000.000 C 3387 10.000.000 C 112 88.000.000 N 635 1.000.000 C 141 1.000.000
    a sai, b đúng
    a,b đều sai.
 
Câu 38: Trường hợp từng đội xây lắp có máy thi công riêng, các chi phí liên quan đến máy thi công được hạch toán vào:
 
    Chi phí sản xuất chung
    Chi phí sử dụng máy thi công
    Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
    Chi phí khác
 
Câu 39: Chi TM mua 1 số công trái với giá 43.000.000, MG 40.000.000, còn 2 năm nữa ĐH, thời hạn đầu tư 5 năm, ls 10%/năm.
 
    N 2283 43.000.000 C 111 43.000.000
    N 2282 45.000.000 C 111 43.000.000 C 3387 2.000.000
    N 2282 43.000.000 C 111 43.000.000
    Tất cả đều sai
 
Câu 40: Trương hợp DN có tổ chức đội máy thi công riêng thi chi phí liên quan đến đội máy thi công được hạch toán trên:
 
    Các TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621), Chi phí nhân công trực tiếp (622) và Chi phí sản xuất chung (627)
    TK Chi phí sử dụng máy thi công (623)
    TK Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (154)
    TK Giá vốn hàng bán (632)
 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT





LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

Kính gửi toàn thể quý doanh nghiệp gói dịch vụ bổ sung ngành nghề, kinh doanh lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội của năm 2022.