(Bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy cho mình xin 1 like và 1 chia sẻ. Xin cảm ơn !)
37 Câu hỏi trắc nghiệm kế toán - được các bạn sinh viên Học viện tài chính chia sẻ tên các group của trường chúng tôi tập hợp lại bao gồm: đề thi, bài tập về nhà, bài thi cuối kỳ.
Câu 1: Cty sx nhập kho sản phẩm từ SX, kế toán phản ánh
 
    TK 156 tăng,TK 411 tăng
    TK 155 tăng, TK 154 giảm
    TK 156 tăng,TK 154 giảm
    TK 155 tăng, TK 411 tăng
 
Câu 2: Doanh thu bán hàng là:
 
    Số tiền thu được khi bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho khách hàng
    Là tổng số tiền ghi trên hóa đơn bán hàng
    Là giá thực tế của lượng hàng hóa, sản phẩm xuất kho tiêu thụ
    Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kì phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường
    Các câu trên đều sai
 
Câu 3: Chuyển khoản mua 200 CP thường của cty M (MG 1tr đ/CP) với giá 1,1trđ/CP,biết tỷ lệ góp vốn vào cty M là 20% và có ảnh hưởng đáng kể. Thanh toán chi phí mua bằng tạm ứng là 1trđ.
 
    N 221 221.000.000 C 112 220.000.000 C 141 1.000.000
    N 223 221.000.000 C 112 220.000.000 C 141 1.000.000
    N 2281 220.000.000 C 112 220.000.000 N 635 1.000.000 C 141 1.000.000
    Cả 3 câu đều sai.
 
Câu 4: Chuẩn mực kế toán VN về doanh thu và thu nhập khác được áp dụng cho các khoản doanh thu và thu nhập khác phát sinh từ các giao dịch và nghiệp:
 
    Bán các sản phẩm sản xuất ra hoặc các loại hàng hóa mua vào
    Cung cấp dịch vụ cho khách hàng
    Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia
    Tấc cả các câu trên đều đúng
 
Câu 5: Bản chất của các số âm trên Bảng cân đối kế toán là để:
 
    Điều chỉnh giảm tài sản
    Điều chỉnh giảm vốn chủ sở hữu
    Thực hiện nguyên tắc thận trọng
    a,b đúng
 
Câu 6: Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kì kế toán, phát sinh từ:
 
    Hoạt động đầu tư tài chính
    Hoạt động đầu tư liên doanh, liên kết
    Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường
    Tấc cả các hoạt động trên
 
Câu 7: Nhập kho từ sx 500spA với giá 7.000đ/sp, 200spB với giá 6.500đ/sp
 
    N155 4.800.000 C 611 4.800.000
    N 155 4.800.000 C 631 4.800.000
    N155 4.800.000 C 154 4.800.000
    Không đủ Đk xác định
 
Câu 8: Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu được ghi nhận là:
 
    Giá bán chưa có thuế GTGT đầu ra
    Giá bán bao gồm thuế GTGT đầu ra
    Tổng giá thanh toán ghi trên hóa đơn GTGT
    Các câu trên đều sai
 
Câu 9: Chọn phát biểu đúng, DN nộp thuế
 
    Thuế GTGT được khấu trừ là thuế mà DN phải chịu
    Thuế GTGT được khấu trừ là thuế mà DN nộp nhưng người tiêu dùng phải chịu
    Thuế GTGT được khấu trừ là thuế mà DN và người tiêu dùng đều phải chịu
    Thuế GTGT được khấu trừ là thuế mà DN và người tiêu dùng không phải chịu
 
Câu 10: Khi tiêu thụ sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh thu bán hàng là:
 
    Giá bán của sản phẩm đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt
    Giá bán của sản phẩm trừ đi phần thuế tiêu thụ đặc biệt
    Giá xuất kho của sản phẩm
    Các câu trên đều sai
 
Câu 11: Cty A (SXSP) bán theo phương thức trao đổi thành phẩm M nhận lại VL X. Cho biết trên HĐ GTGT của người mua phát hành giá chưa thuế 10tr, VAT 5% => DT bán hàng TP M là bao nhiêu biết Cty sẽ thu thêm 0,5tr; VAT của thành phẩm là 10%. DN tính thuế theo pp khấu trừ.
 
    (10+0,5) – (10% - 5%)x10 = 10tr
    10x105% + 0,5) / 110% = 10tr
    10x105% + 0,5x110% = 11,05tr
    a & b đúng, c sai.
 
Câu 12: Chiếc khấu thương mại là khoản:
 
    Tiền thưởng cho người mua hàng do họ thanh toán tiền trong thời hạn hưởng chiếc khấu
    Giảm giá niêm yết cho các khách hàng mua với số lượng lớn
    Giảm trừ cho người mua do hàng bán kém phẩm chất, sai quy cách
    Các câu trên đều đúng
 
Câu 13: Chi TM mua 1 số công trái với giá 43.000.000, MG 40.000.000, còn 2 năm nữa ĐH, thời hạn đầu tư 5 năm, ls 10%/năm.
 
    N 2283 43.000.000 C 111 43.000.000
    N 2282 45.000.000 C 111 43.000.000 C 3387 2.000.000
    N 2282 43.000.000 C 111 43.000.000
    Tất cả đều sai
 
Câu 14: Khi nhận bán hàng đại lí cho các doanh nghiệp khác, số tiền hàng đơn vị đã bán được tính vào:
 
    Doanh thu bán hàng
    Doanh thu tài chính
    Thu nhập hoạt động khác
    Các câu trên đều sai
 
Câu 15: Trình bày thông tin trên BCTC.
 
    Vốn đầu tư vào Cty con được trình bày trên BCTC riêng của Cty mẹ theo phương pháp giá gốc.
    Vốn đầu tư vào Cty liên kết được trình bày trên BCTC riêng của Cty A lẫn BCTC hợp nhất của Cty A.
    Theo chuẩn mực kế toán tất cả thông tin chỉ cần trình bày trên BCTC riêng của Cty mẹ là đủ
    a & b đúng, c sai.
 
Câu 16: Tại đơn vị đại lí, hoa hồng được hưởng sẽ được hạch toán vào:
 
    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
    Doanh thu tài chính
    Thu nhập hoạt động khác
    a hoặc b
 
Câu 17: Chọn câu phát biểu đúng
 
    Chiết khấu trái phiếu (CKTrP) làm giảm mệnh giá trái phiếu, phụ trội trái phiếu (PTTP) làm tăng mệnh giá trái phiếu.
    CKTrP, PTTP thuộc loại TK điều chỉnh giảm nên có kết cấu ngược lại TK được điều chỉnh.
    CKTrP, PTTP thuộc loại TK điều chỉnh tăng nên có kết cấu trùng TK được điều chỉnh .
    Cả 3 câu đều sai.
 
Câu 18: Khi đơn vị bán hàng trả góp, doanh thu bán hàng được ghi nhận gồm:
 
    Giá hóa đơn chưa bao gồm lãi trả góp
    Giá hóa đơn đã bao gồm lãi trả góp được hưởng
    Giá thanh toán trên hợp đồng bán hàng trả góp
    Các câu trên đều sai
 
Câu 19: Chọn câu phát biểu sai
 
    Hàng nhận bán ký gửi không thuộc quyền sở hữu của đại lý nên ĐL không theo dõi bằng TK 156 mà sử dụng TK 003.
    Trong kế toán doanh thu theo phương thức trao đổi hàng. Nếu không có chênh lệch thu chi thì có nghĩa đây là phương thức trao đổi tương tự ngang giá.
    Đối với ĐL nhận bán hàng, toàn bộ giá trị hàng bán hộ không phải là tất cả doanh thu của mình nên không ghi nhận doanh thu mà đó là khoản phải trả lại chủ hàng.
    CKTT khâu bán đối với DN là CPTC.
 
Câu 20: Khi đơn vị thu hộ đơn vị bạn một khoản tiền bán hàng, số tiền này sẽ được đơn vị ghi nhận trên tài khoản:
 
    TK Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (511)
    TK Thu nhập hoạt động khác (711)
    Một tài khoản phản ánh nợ phải trả thích hợp
    Một tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán
    Các câu trên đều sai
 
Câu 21: Chi tiền gửi NH 88.000.000 mua lại 100 kỳ phiếu MG 1.000.000 kỳ hạn 2 năm, ls 8%/năm, lãnh lãi 1 lần ngay khi mua (còn 15 tháng nữa đáo hạn). Chi tiền tạm ứng thanh toán cho người môi giới 1.000.000. Định khoản:
 
    N 2282 99.000.000 C 3387 10.000.000 C 112 88.000.000 C 141 1.000.000 N 3387 666.667 (10tr: 15) C 515 666.667
    N 2282 98.000.000 C 3387 10.000.000 C 112 88.000.000 N 635 1.000.000 C 141 1.000.000
    a sai, b đúng
    a,b đều sai.
 
Câu 22: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi:
 
    Doanh nghiệp chuyển giao hàng hóa, sản phẩm cho khách hàng
    Hàng hóa, sản phẩm đã được xuất kho
    Doanh nghiệp đã nhận đủ số tiền hàng theo hợp đồng
    Các câu trên đều sai
 
Câu 23: Cty M thuộc đối tượng nộp thuế theo pp khấu trừ. Mua 1 máy fax theo HĐ (GTGT) 880USD (gồm VAT 10%) chưa trả tiền, dùng cho VP quản lý do quỹ phúc lợi đài thọ. TGTT tại ngày giao dịch là 15.930đ/USD
 
    N 211 12.744.000 N 133 1.274.400 C 331 14.018.400 N 4312 12.744.000 C 4313 12.744.000
    N 221 14.018.400 C 331 14.018.400 N 4312 14.018.400 C 4313 14.018.400
    N 211 12.744.000 N 133 1.274.400 C 331 14.018.400 N 4313 12.744.000 C 4312 12.744.000
    Tất cả đều sai
 
Câu 24: Doanh thu bán hàng được ghi nhận nếu thỏa mãn điều kiện:
 
    Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với sở hữu sản phẩm, hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua
    Doanh nghiệp không nắm giữ hàng hóa như người sở hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hóa
    Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
    Lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng là đã thu hoặc sẽ thu được
    Xác định được chi phí liên quan đến bán hàng
    Đồng thời các điều kiện trên
 
Câu 25: Đầu tư vốn trực tiếp vào cty A, có quyền biểu quyết trên 50% và có thỏa thuận nhà đầu tư không có quyền kiểm soát.
 
    A là cty liên kết
    A là cty con
    A là cty liên doanh
    Tất cả đều sai
 
Câu 26: Trường hợp DN thực hiện cung cấp một dịch vụ cho khách hàng kéo dài trong nhiều kì, doanh thu cung cấp dịch vụ từng kì được xác định bằng:
 
    Tổng số tiền đã nhận được trong kì đó
    Tổng số tiền sẽ nhận được khi hoàn thành cung cấp dịch vụ
    Tổng số tiền thu được trừ đi các chi phí hợp lí để thực hiện dịch vụ đó
    Theo phương pháp tỉ lệ hoàn thành
 
Câu 27: Tài khoản dùng để:
 
    Ghi nhận tình hình biến động của tài sản
    Ghi nhận tình hình biến động tài chính
    Ghi nhận tình hình biến động kinh tế
    Tất cả đều đúng
 
Câu 28: Trường hợp doanh nghiệp đã cung cấp dịch vụ nhưng không thu hồi được khoản doanh thu đã thực hiện thì kế toán phải:
 
    Ghi tăng chi phí
    Ghi giảm doanh thu
    Ghi tăng doanh thu hàng bán bị trả lại
    Các cách ghi trên đều sai
 
Câu 29: Chọn câu phát biểu sai
 
    Thuế TNDN thường được tính là 28% lợi nhuận kế toán
    Thuế TNDN thường được tính là 28% thu nhập chịu thuế
    Thuế TTĐB được phép tính vào doanh thu
    Thuế GTGT không tính vào doanh thu nếu DN tính thuế theo pp trực tiếp
 
Câu 30: Phần công việc đã hoàn thành của một dịch vụ có thể được xác định bằng cách:
 
    Đánh giá phần công việc đã hoàn thành
    So sánh tỉ lệ giữa khối lượng đã hoàn thành với tổng khối lượng dịch vụ phải hoàn thành
    Tỉ lệ giữa chi phí phát sinh với chi phí ước tính
    Một trong 3 cách trên
 
Câu 31: Góp vốn liên doanh bằng TGNH ngoại tệ, nếu tỷ giá xuất ngoại tệ nhỏ hơn tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch.
 
    TK 222 tăng, TK 1122 giảm, TK 515 giảm, TK 007 giảm.
    TK 222 tăng, TK 1122 giảm, TK 635 giảm, TK 007 tăng.
    TK 222 tăng, TK 1122 giảm, TK 515 giảm, TK 007 giảm.
    TK 222 tăng, TK 1122 giảm, TK 635 giảm, TK 007 tăng.
    Tất cả đều sai.
 
Câu 32: Khoản thu từ nhượng bán tài sản cố định được ghi nhận là:
 
    Doanh thu bán hàng
    Doanh thu cung cấp dịch vụ
    Thu nhập khác
    Doanh thu hoạt động tài chính
 
Câu 33: Xét các trường hợp đầu tư sau : I. A đầu tư vào B với 25% quyền biểu quyết => B là Cty liên kết với A. II. A đầu tư vào B với 55% quyền biểu quyết, B đầu tư vào C với 22% quyền biểu quyết => B là Cty con của A, C là Cty liên kết gián tiếp với A. III. A đầu tư vào E với 80% quyền biểu quyết, E đầu tư vào F với 16% quyền biểu quyết => E là Cty con của A, F không là Cty liên kết với A (nếu không có thỏa thuận khác). IV. A đầu tư vào G với 40% quyền biểu quyết, G đầu tư vào H với 30% quyền biểu quyết => G, H là Cty liên kết với A (nếu không có thỏa thuận khác).
 
    Cả 4 câu đúng
    I & II đúng, III & IV sai
    IV sai, 3 câu còn lại đúng
    IV đúng.
 
Câu 34: Tài khoản Doanh thu có kết cấu:
 
    Tương tự các tài khoản phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu
    Tương tự các tài khoản phản ánh nguồn chủ sở hữu nhưng không có số dư
    Tương tự các tài khoản phản ánh nợ phải trả
    Các đáp án trên đều sai
 
Câu 35: Các khoản giảm trừ doanh thu khi phát sinh được tập hợp:
 
    Vào bên Nợ của tài khoản Doanh thu bán hàng
    Vào bên Có của các TK giảm trừ doanh thu tương ứng
    Vào bên Nợ của các TK giảm trừ doanh thu tương ứng
    Vào bên Nợ của tài khoản xác định kết quả
 
Câu 36: Tài khoản Chiếc khấu thương mại (521) có kết cấu:
 
    Tương tự như tài khoản Doanh thu bán hàng (521)
    Tương tự như tài khoản Thu nhập khác (711)
    Ngược với kết cấu của tài khoản Doanh thu bán hàng (511)
    Các câu trên đều sai
 
Câu 37: Góp vốn liên doanh bằng TGNH ngoại tệ, nếu tỷ giá xuất ngoại tệ nhỏ hơn tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch.
 
    TK 222 tăng, TK 1122 giảm, TK 515 giảm, TK 007 giảm.
    TK 222 tăng, TK 1122 giảm, TK 635 giảm, TK 007 tăng.
    TK 222 tăng, TK 1122 giảm, TK 515 giảm, TK 007 giảm.
    TK 222 tăng, TK 1122 giảm, TK 635 giảm, TK 007 tăng.
    Tất cả đều sai.
 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ sung ngành nghề phòng cháy chữa cháy

Kính gửi toàn thể quý doanh nghiệp gói dịch vụ bổ sung ngành nghề, kinh doanh lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội của năm 2022.